Hoe gaat het in zijn werk

Allereerst moet u een afspraak maken (zie: aanmelden). Dit kan zowel met als zonder een verwijzing van een arts (zie: wel of geen verwijzing).

Er zal dan een intake plaatsvinden om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Deze intake kan plaatsvinden met of zonder uw kind. Dit naar aanleiding van leeftijd en problematiek van uw kind. Een intake neemt ongeveer 40 minuten in beslag.

Observatie

Hierna gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.
De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt informatie ingewonnen bij ouders. Het is ook mogelijk dat wij informatie inwinnen bij school, verwijzer en eventuele andere bij het kind betrokken hulpverleners.

Bespreking

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt indien nodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de ouders en verwijzer.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie, zijn vaak meerdere afspraken nodig. Onder andere door de specifieke problematiek is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’ problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet.